integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Så inhämtar vi och behandlar dina personuppgifter

Linné Omsorg AB är ett privatägt hemtjänstföretag i Småland med huvudkontor i Växjö. Behandling av personuppgifter är en förutsättning för vår verksamhet och det är därför viktigt att för oss att din data är säker hos oss. Vår integritetspolicy ligger tillgrund för vår personuppgiftsbehandling.

För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna och vårt arbete till varje individs, kund och anställds, behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar Linné Omsorg AB in och bearbetar olika personuppgifter.

Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Linné Omsorg AB. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation), samt övriga riktlinjer som gäller i Linné Omsorg AB.

Vi samlar data genom att du lämnar informationen till oss, via myndighet/kommun, tredje part och/eller när du blir kund/anställd hos oss. Informationen inhämtas även från externa källor så som offentliga register eller samarbetspartners.

De personuppgifter som samlas in kan bland annat vara namn, adress, personnummer, kontouppgifter, kontaktuppgifter, hälsouppgifter, samt övrig information som är relevant för att kunna utföra våra uppdrag, avtal och skyldigheter på ett säkert och effektivt sätt samt kunna kommunicera internt med varandra.

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast behöriga personer inom Linné Omsorg AB har tillgång till dem. Dina personuppgifter kommer att delas med anställda på Linné Omsorg AB. Uppgifterna används endast i syfte att utföra våra tjänster och för att uppfylla våra avtal och förpliktelser gentemot dig som kund, anställd och/eller beställande kommun/region. All vår personal är bunden vid anställning och efter avslutad anställning av en s.k. Tystnadsplikt i enlighet olika lagar.

Efter intresseavvägning kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part men endast när det är tillåtet enligt lag. Vi är skyldiga att på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut lämna ut uppgifter till myndigheter/kommun så som polismyndigheten, Skatteverket, IVO, kommunen etc. Uppgifterna kan också komma att delas med andra leverantörer. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de andra leverantörerna som hanterar dina personuppgifter för vår räkning. I övrigt kommer vi aldrig att sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till någon annan part.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Linné Omsorg AB Hemtjänst AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv i alla kommuner som vi är verksamma i.

Hur lagrar vi uppgifter?

Vi registrera och lagrar information i våra personal- kund- och företagsregister. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

För att vi ska ha rätt att samla in data ska det finnas rättslig grund till behandlingen. Det krävs att behandlingen ska vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra (1) avtal med dig och/eller kommun eller (2) en för Linné Omsorg AB rättslig förpliktelse. Vi kan också behandla din data (3) om det ligger i vårt berättigade intresse eller (4) om du lämnat ditt medgivande till behandlingen.

Nedan anger vi exempel, ej uteslutande, på situationer där dina personuppgifter behandlas:

  • För att ge individanpassad vård och omsorg i enlighet med gällande lagar, uppdrag och bestämmelser; detta innebär bl.a. men inte uteslutande journalföring (Sol och HSL), planering av omsorgs- och vårdinsatser och likvärdiga insatser.
  • För att fullgöra skyldighet gentemot stat/myndighet/kommun.
  • För att fullgöra avtal för hushållsnära tjänster och därmed även ansöka om RUT-avdrag för hushållsnära tjänster.
  • För att skapa och hantera fakturor för att fullgöra avtal.
  • För att hantera intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller lediga tjänster enligt avtal och/eller vårt berättigade intresse.
  • Söker anställning hos oss för att fullgöra vårt berättigade intresse.
  • För att kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande.
  • För att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägerier. Behandlingen ligger i vårt berättigade intresse.
  • För att utveckla och förbättra vår verksamhet och tekniska system enligt vårt berättigade intresse.
  • På annat sätt kontaktar oss för att fullgöra vårt berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt att spara dem för de ändamål de ursprungligen samlades in. I vissa fall behöver personuppgifterna sparas längre för att Linné Omsorg AB ska leva upp till rättsliga förpliktelser. Personuppgifter som sparas för marknadsföringsändamål sparas till dess att du begär att de längre inte ska behandlas. Uppgifter som samlats in till förhindrandet av brott eller missbruk sparas så länge det behövs för att förebygga och rapportera brott.

Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

Utlämnande av personuppgifter

Linné Omsorg AB lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna utföra våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare. Vi kan till exempel lämna uppgifter till kommunen när vi enligt avtal är bundna att journalföra i kommunens journalsystem, till Skatteverket för t.ex. ansökan om RUT, berörda Regioners journalföringssystem, Kronofogden vid utmätning av lön och till Kivra för distribution av lönespecifikation samt för att fullfölja lagstadgade bokföring m.m. som företag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig, på vilket sätt vi behandlar dem, av vem, i vilket syfte och vilken konsekvens som behandlingen får. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift för att lämna ut uppgifterna.

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen eller så länge du är kund eller anställd hos oss eller så länge som våra uppdragsgivare kräver det, oftast enligt skattelagen, socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter grundar sig på avtal, intresseavvägning, samtycke eller rättslig skyldighet/rättighet.

Du har rätt att invända mot behandlingen som sker med stöd av vårt berättigade intresse. I denna invändning ska du ange varför du invänder. Om vi ändock menar att behandlingen är berättigad, måste vi visa att vårt intresse väger tyngre. Du har alltid rätt att invända mot sådan behandling som avser direktmarknadsföring.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller ändrade.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om (1) det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till för vilket syfte de ursprungligen samlades in, (2) du inte längre samtycker till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (3) du invänder mot behandling skett med stöd av vårt berättigade intresse men där ditt intresse väger tyngre, (4) vår behandling av dina personuppgifter har varit olaglig eller (5) att personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi får inte radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis till följd av bokförings- och skatteregler eller uppgifter som behövs för att Linné Omsorg AB ska kunna fullgöra sina åtaganden mot de kommuner vi är verksamma i och anställda.

Kontakt

Har du frågor kring vårt dataskydd och integritetspolicy, hör av dig till:

Martina Blomqvist Zampi
martina.blomqvist@linnehemvard.se

Eller ring oss på:
0470-57 16 99

Datainspektionen:

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagstiftningen har du möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen:
Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se

08-657 61 00